Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa systemu wertykalnego do badania roślin (kompletna zielona ściana na elewacji wschodniej wskazanego budynku) (warunki i opis w załączniku nr 1).

Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji roślin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer umowy
o dofinansowanie RPLU.01.03.00-06-0048/17-00.

Zamawiający
Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD”
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
NIP: 8251263184
REGON: 710341473

Termin i sposób składania ofert:
Oferty można składać osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się przesłanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin składania ofert upływa: 24 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00:00. Decyduje data wpływu, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail od Oferenta.

Adres do korespondencji:
Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD”
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
Adres e-mail: ogrody.biuro@interia.eu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: 15 września 2018

Miejsce realizacji zadania:
Woj. Lubelskie
21-400 Łuków
Ul. Rolnicza 59

Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:

• dane Oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/CEiDG),
• cenę netto i brutto,
• warunki i termin płatności,
• datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
• termin gwarancji,
• datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów,
• uwzględnienie kryteriów wyboru oferty,
• uwzględnienie warunków udziału w postępowaniu,
• dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

 

Brak wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów w celu złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń
1) Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
2) Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
3) Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych materiałów/urządzeń/elementów/składowych materiałów/elementów składowych urządzeń.
4) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000-4 Rożne przyrządy do badań lub testowania

 

Sposób oceny ofert:

a) Ocena kryterium ceny netto, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem (waga 70):
P = Cmin/Co x 70
gdzie:
P – oznacza ilość punktów za cenę netto,
Cmin – oznacza najniższa cenę netto, spośród złożonych ofert,
Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

 

b) Ocena kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą (waga 20):
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 1 m-ca – 20 pkt.;
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od 1 do 2 m-cy – 10 pkt.;
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 2 m-cy – 0 pkt.

 

c) Ocena kryterium okresu gwarancji, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą (waga 10):
– okres gwarancji wynoszący 84 m-ce i więcej – 10 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący od 72 do 83 miesięcy – 5 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący od 68 do 72 miesięcy – 0 pkt.

 

d) Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) b) oraz c). Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

 

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – załącznik nr 2).

 

Załączniki:
Zalacznik_nr_1 -_Opis_przedmiotu_zamowienia
Zalacznik_nr_2_-_Oświadczenie_o_braku_powiazań_osobowych
Zalacznik_nr_3 -_Formularz_ofertowy

 

Zakończono wybór ofert.
Wybrano ofertę złożoną przez:
Jolanta Nikiciuk – ”ARBY”
Rzeczyca, Gościniec 49, 21-560 Międzyrzec Podlaski