Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o laboratorium do badań roślin.

Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji roślin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie RPLU.01.03.00-06-0048/17-00.

Zamawiający
Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD”
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
NIP: 8251263184
REGON: 710341473

Cel i opis przedmiotu zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy z którym  zostanie  podpisana  umowa na zakup materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o laboratorium do badań roślin, które wykorzystywane będzie w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji roślin”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o laboratorium do badań roślin, zgodnie z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert:
Oferty można składać osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się przesłanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin składania ofert upływa: 04 grudnia 2018 r. o godz. 15:00:00. Decyduje data wpływu, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail od Oferenta.

Adres do korespondencji:
Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD”
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
Adres e-mail: ogrody.biuro@interia.eu   

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Henryk Kociel nr tel.: 605 572 919

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: 17 grudnia 2018 r.

Miejsce realizacji zadania:
woj. Lubelskie
21-400 Łuków
ul.Rolnicza 59

Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
– dane Oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/CEiDG),
– cenę netto i brutto,
– warunki i termin płatności,
– datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
– termin gwarancji na wykonane roboty budowlane,
– datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
– kosztorys obejmujący całość zakresu zamówienia,
– uwzględnienie kryteriów wyboru oferty,
– uwzględnienie warunków udziału w postępowaniu,
– dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
– podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów w celu złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny

Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń
– Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
– Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
– Kosztorys/kosztorysy obejmujące całość zamówienia
– Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych
– Załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
– Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
– Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Wymogi
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
– rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż 17 grudnia 2018 r.
– zakończenie realizacji nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
2) Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 zamówienie budowlane o zakresie robót zbliżonym do przedmiotowego dotyczące budynku o kubaturze nie mniejszej niż 150 m3. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej wraz z podaniem ich rodzajów, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należytego wykonania. Dowodami należytego wykonania są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeśli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
– kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 6) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednimi zasobami osobowymi oraz technicznymi w postaci sprzętu i maszyn, umożliwiającymi prawidłową realizację zamówienia.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Sposób oceny ofert:
a) Ocena kryterium ceny netto, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem (waga 60):
P = Cmin/Co x 60
gdzie:
P – oznacza ilość punktów za cenę netto,
Cmin – oznacza najniższa cenę netto, spośród złożonych ofert,
Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

b) Ocena kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą (waga 20):
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 7 m-cy od dnia podpisania umowy – 20 pkt.;
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od 7 do 8 m-cy od dnia podpisania umowy – 10 pkt.;
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 8 m-cy od dnia podpisania umowy – 0 pkt.

c) Ocena kryterium okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą (waga 20):
– okres gwarancji wynoszący 72 m-ce i więcej – 20 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący od 49 do 71 miesięcy – 10 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący od 37 do 48 miesięcy – 5 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy – 0 pkt.

d) Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) b) oraz c). Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych 100 pkt. Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz http://ogrody.lukow.pl/ a następnie zaproponuje Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).

Załączniki:
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. Szczegółowa specyfikacja techniczna (projekt budowlany, projekt konstrukcyjny, mapka sytuacyjna oraz pozwolenie na budowę) jest dostępna do wglądu u Zamawiającego od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania. W celu przygotowania oferty wyżej wymienione dokumenty zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu terminu – za pośrednictwem poczty elektronicznej: ogrody.biuro@interia.eu lub pod numerem telefonu 605 752 919 godzinach 9:00 – 15:00 w dni robocze. O wydanie dokumentacji należy zgłaszać się w terminie od publikacji niniejszego zapytania, najpóźniej do 3 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania ofert. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami planowanej inwestycji. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się w zgodzie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

Zalacznik_nr_1._-_Opis_przedmiotu_zamowienia-

Zalacznik_nr_2._-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowyc

Zalacznik_nr_3_do_Zapytania_ofertowego_Formularz_oferty

Załącznik_nr_4_Przedmiary

Zalacznik_nr_5 -_ Wykaz_robot_budowlanych

Zalacznik_nr_6 -_ Wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_zamowienia

Zakończono wybór ofert.
Wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Budowlane Andrzej Dylak
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków