Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu oraz zakup i dostawa Uniwersalnego pH metru, niezbędnych do badania kondycji roślin (warunki i opis w załączniku nr 1).

Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji roślin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer umowy
o dofinansowanie RPLU.01.03.00-06-0048/17-00.

Zamawiający
Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD”
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
NIP: 8251263184
REGON: 710341473

Cel zamówienia
Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu i Uniwersalnego pH metru, niezbędnych przy badaniu kondycji roślin, które wykorzystywane będą w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji roślin”.

Termin i sposób składania ofert:
Oferty można składać osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się przesłanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin składania ofert upływa: 5 grudnia 2018 r. o godz. 15:00:00. Decyduje data wpływu, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail od Oferenta.

Adres do korespondencji:
Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD”
ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków
Adres e-mail: ogrody.biuro@interia.eu
Strona internetowa: http://ogrody.lukow.pl/

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Henryk Kociel nr tel.: 605 572 919

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż: 15.02.2019 r.

Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:

• dane Oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/CEiDG),
• cenę netto i brutto,
• warunki i termin płatności,
• datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
• termin gwarancji,
• datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów,
• uwzględnienie kryteriów wyboru oferty,
• uwzględnienie warunków udziału w postępowaniu,
• dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów w celu złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń
1) Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
2) Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)
38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Sposób oceny ofert:

a)Ocena kryterium ceny wykonania usługi, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = Cmin/Co x 60
gdzie:
P – oznacza ilość punktów za cenę wykonania usługi,
Cmin – oznacza najniższa cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert,
Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

b)Ocena kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą:
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 1 m-ca od dnia podpisania umowy – 20 pkt .;
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od 1 do 2 m-cy od dnia podpisania umowy – 10 pkt.;
– zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie powyżej 2 m-cy od dnia podpisania umowy – 0 pkt.

c)Ocena kryterium okresu gwarancji, odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższą zasadą:
– okres gwarancji wynoszący 36 m-cy – 20 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący 24 m-ce – 10 pkt.;
– okres gwarancji wynoszący 12 m-cy – 0 pkt.

d)Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) b) oraz c). Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa warunkowa.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – załącznik nr 2).

Załączniki:

Zalacznik_nr_1._-_Opis_przedmiotu_zamowienia-

Zalacznik_nr_2._-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych

Zalacznik_nr_3_do_Zapytania_ofertowego_Formularz_oferty

Zakończono wybór ofert.
Wybrano ofertę złożoną przez:

IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Marii Fołtyn 10
26-615 Radom